Zoeken

Financieel

COVA is een stichting zonder winstoogmerk. De staat is aansprakelijk voor schulden van COVA die overblijven na haar eventuele liquidatie als rechtspersoon.

De exploitatiekosten van COVA worden gefinancierd door een voorraadheffing op olieproducten. Deze bedraagt €8,- per 1000 liter zoals vastgelegd in Artikel 27 Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012

COVA maakt als rechtspersoon met een wettelijke taak (RWT) gebruik van schatkistbankieren bij de Rijksoverheid, en heeft geen credit rating. De jaarrekening wordt ter goedkeuring aan de minister voor Klimaat en Energie voorgelegd.

Belangrijkste cijfers COVA

De kosten voor de exploitatie van COVA bestaan voor het grootste deel uit huurkosten voor opslag. Daarnaast zijn er kosten voor inspectie, verzekeringen, logistiek, betaling van rente over de uitstaande leningen bij de Rijksoverheid. Uitgaven voor de organisatie bestaan uit personeelskosten, huisvestingskosten en IT. COVA heeft de laatste jaren exploitatie-overschotten gerealiseerd. Deze overschotten worden gebruikt voor het verkleinen van de schuldpositie, en vloeien daarmee terug naar de Staat.

 

Voorraden van COVA worden gewaardeerd op historische kostprijs, waar nodig gecorrigeerd naar een lagere marktwaarde. Deze voorraden vertegenwoordigen ruim 90% van het balanstotaal van COVA.

 

Financiering van COVA

De exploitatiekosten van COVA worden gefinancierd door een voorraadheffing op olieproducten, opgelegd aan eindgebruikers van transportbrandstoffen. In de Wva is de voorraadheffing vastgesteld op €8 per 1000 liter. De inkomsten die COVA ontvangt uit de voorraadheffing bewegen dus mee met de jaarlijkse consumptie van benzine, diesel en LPG. De voorraadheffing wordt weliswaar geheven op dezelfde wijze als accijns maar het is een betaling ter dekking van door of namens de overheid te maken kosten voor de brandstofvoorzieningszekerheid. Op grond van internationale afspraken is kerosine voor de internationale luchtvaart vrijgesteld van accijns waardoor op dit moment hierover ook geen voorraadheffing wordt geïnd.

Leningen

Voor het aankopen van olievoorraden gaat COVA leningen aan bij het ministerie van Financiën, onder de voorwaarden van schatkistbankieren. De opgenomen leningen worden door het ministerie van EZK gegarandeerd tot een plafond van €1.465 mln. Deze borgstelling biedt voldoende ruimte voor de financiering van de aankoop van de benodigde voorraden. In de Wva is geregeld dat de Staat aansprakelijk is voor de eventuele schulden van COVA die overblijven na haar liquidatie als rechtspersoon (artikel 25 van de Wva).

COVA jaarverslag

Actuele spanningen op de olie- en gasmarkten en de energietransitie staan hoog op de agenda. Omdat COVA een belangrijke rol speelt in de voorzieningszekerheid van ruwe aardolie en olieproducten in Nederland willen we hierover transparant rapporteren. De jaarverslagen van COVA zijn hieronder gepubliceerd.
COVA jaarverslag 2022
COVA jaarverslag 2021

Het jaar 2022 was een uitzonderlijk jaar voor COVA. De Russische invasie van Oekraïne zette de energiemarkten in Europa op zijn kop en liet ook de oliemarkt niet ongemoeid. In het voorjaar van 2022 besloot de minister voor Klimaat en Energie in korte tijd tweemaal achter elkaar deel te nemen in een, door het IEA geleide, collectieve actie met het inzetten van olievoorraden. Later dat jaar werd COVA opgedragen de dieselvoorraad weer aan te vullen. Ook in het turbulente jaar 2022 bleef de financiële situatie van COVA robuust. In het jaarverslag beschrijven we de ontwikkelingen op de (internationale) olie- en olieopslagmarkt, en hoe die zijn meegewogen in onze risico-analyse. Ook gaan we uitgebreid in op COVA’s voorraadoverzicht en governance.

In de Jaarrekening vindt u toelichting op de jaarcijfers en verantwoording in het kader van de Wet normering topinkomens (WNT). De WNT gegevens maken integraal onderdeel uit van de financiële jaarstukken waarover een accountantsverklaring is afgegeven. COVA valt als rechtspersoon met een wettelijke taak onder de WNT waardoor de gegevens van voorgaande jaren ingezien kunnen worden.
WNT register 2022
WNT register 2021
WNT register 2020

Ga naar de inhoud