Zoeken

Financieel

COVA is een stichting zonder winstoogmerk. De staat is aansprakelijk voor schulden van COVA die overblijven na haar eventuele liquidatie als rechtspersoon.

De exploitatiekosten van COVA worden gefinancierd door een voorraadheffing op olieproducten. Deze bedraagt €8,- per 1000 liter zoals vastgelegd in Artikel 27 Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012

COVA maakt als rechtspersoon met een wettelijke taak (RWT) gebruik van schatkistbankieren bij de Rijksoverheid, en heeft geen credit rating. De jaarrekening wordt ter goedkeuring aan de minister van Economische Zaken en Klimaat voorgelegd.

Belangrijkste cijfers COVA

De kosten voor de exploitatie van COVA bestaan voor het grootste deel uit huurkosten voor opslag. Daarnaast zijn er kosten voor inspectie, verzekeringen, logistiek, betaling van rente over de uitstaande leningen bij de Rijksoverheid. Uitgaven voor de organisatie bestaan uit personeelskosten, huisvestingskosten en IT. COVA heeft de laatste jaren exploitatie-overschotten gerealiseerd. Deze overschotten worden gebruikt voor het verkleinen van de schuldpositie, en vloeien daarmee terug naar de Staat.

 

Voorraden van COVA worden gewaardeerd op historische kostprijs, waar nodig gecorrigeerd naar een lagere marktwaarde. Deze voorraden vertegenwoordigen ruim 90% van het balanstotaal van COVA.

 

Financiering van COVA

De exploitatiekosten van COVA worden gefinancierd door een voorraadheffing op olieproducten, opgelegd aan eindgebruikers van transportbrandstoffen. In de Wva is de voorraadheffing vastgesteld op €8 per 1000 liter. Deze heffing wordt geheven op dezelfde wijze als accijns. De inkomsten die COVA ontvangt uit de voorraadheffing bewegen dus mee met de jaarlijkse consumptie van benzine, diesel en LPG. Op grond van internationale afspraken is kerosine voor de internationale luchtvaart vrijgesteld van accijns en daarmee ook van de voorraadheffing.

Bron consumptie: CBS Statline

Leningen

Voor het aankopen van olievoorraden gaat COVA leningen aan bij het ministerie van Financiën, onder de voorwaarden van schatkistbankieren. De opgenomen leningen worden door het ministerie van EZK gegarandeerd tot een plafond van €1.465 mln. Deze borgstelling biedt voldoende ruimte voor de financiering van de aankoop van de benodigde voorraden. In de Wva is geregeld dat de Staat aansprakelijk is voor de eventuele schulden van COVA die overblijven na haar liquidatie als rechtspersoon (artikel 25 van de Wva).

Wet Normering Topinkomens

COVA valt als rechtspersoon met een wettelijke taak onder de Wet Normering Topinkomens (WNT), en zijn dienovereenkomstig opgenomen in het WNT-register. De WNT gegevens maken integraal onderdeel uit van de financiële jaarstukken waarover een accountantsverklaring is afgegeven. De WNT-gegevens van COVA vindt u hier.

Skip to content