Zoeken

Financieel

COVA is een stichting zonder winstoogmerk. De staat is aansprakelijk voor schulden van COVA die overblijven na haar eventuele liquidatie als rechtspersoon.

De exploitatiekosten van COVA worden gefinancierd door een voorraadheffing op olieproducten. Deze bedraagt €8,- per 1000 liter zoals vastgelegd in Artikel 27 Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012

COVA maakt als rechtspersoon met een wettelijke taak (RWT) gebruik van schatkistbankieren bij de Rijksoverheid, en heeft geen credit rating. De jaarrekening wordt ter goedkeuring aan de minister voor Klimaat en Energie voorgelegd.

Belangrijkste cijfers COVA

De kosten voor de exploitatie van COVA bestaan voor het grootste deel uit huurkosten voor opslag. Daarnaast zijn er kosten voor inspectie, verzekeringen, logistiek, betaling van rente over de uitstaande leningen bij de Rijksoverheid. Uitgaven voor de organisatie bestaan uit personeelskosten, huisvestingskosten en IT. COVA heeft de laatste jaren exploitatie-overschotten gerealiseerd. Deze overschotten worden gebruikt voor het verkleinen van de schuldpositie, en vloeien daarmee terug naar de Staat.

 

Voorraden van COVA worden gewaardeerd op historische kostprijs, waar nodig gecorrigeerd naar een lagere marktwaarde. Deze voorraden vertegenwoordigen ruim 90% van het balanstotaal van COVA.

 

Financiering van COVA

De exploitatiekosten van COVA worden gefinancierd door een voorraadheffing op olieproducten, opgelegd aan eindgebruikers van transportbrandstoffen. In de Wva is de voorraadheffing vastgesteld op €8 per 1000 liter. Deze heffing wordt geheven op dezelfde wijze als accijns. De inkomsten die COVA ontvangt uit de voorraadheffing bewegen dus mee met de jaarlijkse consumptie van benzine, diesel en LPG. Op grond van internationale afspraken is kerosine voor de internationale luchtvaart vrijgesteld van accijns en daarmee ook van de voorraadheffing.

Bron consumptie: CBS Statline

Leningen

Voor het aankopen van olievoorraden gaat COVA leningen aan bij het ministerie van Financiën, onder de voorwaarden van schatkistbankieren. De opgenomen leningen worden door het ministerie van EZK gegarandeerd tot een plafond van €1.465 mln. Deze borgstelling biedt voldoende ruimte voor de financiering van de aankoop van de benodigde voorraden. In de Wva is geregeld dat de Staat aansprakelijk is voor de eventuele schulden van COVA die overblijven na haar liquidatie als rechtspersoon (artikel 25 van de Wva).

COVA jaarverslag

Actuele spanningen op de olie- en gasmarkten en de energietransitie staan hoog op de agenda. Omdat COVA een belangrijke rol speelt in de voorzieningszekerheid van ruwe aardolie en olieproducten in Nederland willen we hierover transparant rapporteren. Met ingang van de financiële verslaglegging over het jaar 2021 wordt het jaarverslag van COVA gepubliceerd op onze website. Het jaarverslag kunt U hier COVA jaarverslag 2021 direct downloaden.

Ook in 2021, het tweede jaar met uitdagende coronamaatregelen, bleef de financiële situatie van COVA robuust. In het jaarverslag beschrijven we de ontwikkelingen op de (internationale) olie- en olieopslagmarkt, en hoe die zijn meegewogen in onze risico-analyse. Ook gaan we uitgebreid in op COVA’s voorraadoverzicht en governance. In de Jaarrekening vindt u toelichting op de jaarcijfers en de Wet normering topinkomens (WNT). De WNT gegevens maken integraal onderdeel uit van de financiële jaarstukken waarover een accountantsverklaring is afgegeven. COVA valt als rechtspersoon met een wettelijke taak onder de WNT waarvan het register met gegevens van voorgaande jaren hier ingezien kan worden.

Naar de inhoud springen